Temaplan for idrett og friluftsliv

Kristiansand har nettopp vedtatt en ny Temaplan for idrett og friluftsliv 2023-2028 (link til høringsutkast). Her er kyststi nevnt hele 14 ganger!

Merking: Stadig mer kyststi opparbeides i Kristiansand. Vi er spent på når det første piktogrammet med kyststi er på plass. Foto: Arkiv

Flere steder står det at «det er etablert kyststi«. Såvidt vi kjenner til er fremdeles ingenting merket etter nasjonal standard, men stadig mer kyststi kommer på plass i planverket, og opparbeides i terrenget.

På s. 51 er det et eget underpunkt med Kyststi i Friluftslivs-delen av Temaplanen. Den begynner slik:

Det er et velutviklet turløypenett i hele kommunen, men det er behov for videreutvikling. Kyststien er planlagt sammenhengende gjennomgående i kommunen langs kysten. Stien er innarbeidet i kommuneplanen. Stien er stedvis ferdig opparbeidet, jfr. kartet, men flere steder gjenstår større arbeider. Intensjonen med kyststien er å etablere en sammenhengende turløypeforbindelse i strandsonen slik at viktige friluftsområder blir knyttet sammen, samtidig som kyststien fremstår som en del av friluftsinfrastrukturen.
Tilgangen til sjøen og mulighet for ferdsel i strandsonen og kontakt med tilstøtende boligområder og marka er viktig. Det er kartlagt mulighet for en sammenhengende kyststi gjennom hele kommunen som også korresponderer med den øvrige grønnstrukturen i kommunen. Traseen er kartfestet og vist på kartet under. Kyststien er vist på temakartet som følger kommuneplanen med benevnelsene eksisterende og manglende forbindelse.

Temaplan for idrett og friluftsliv, s 51

Kartet det henvises til er veldig lite målestokk, men vi skal prøve å finne ut hvordan vi kan få vist den frem i kartet hos kommunen. Kapittelet avsluttes med: «Kyststien har både en kortsiktig og langsiktig tidshorisont.«

Høringsinnspill

Til temaplanen kom det inn flere høringsinnspill, og det var spesielt gledelig at mange av disse fremmet kyststi. Både DNT Sør og Midt-Agder Friluftsliv trakk kyststi frem i sine høringsforslag. Vi leverte også et eget.

Ny Arealplan til høring

I går kom også Kommunens arealplan fra 2023-2034 ut på høring. Her står det kjapt sitert:

Forslag til kyststi med tilhørende retningslinje er tegnet inn i temakart.
… Planens intensjon er også å sikre en sammenhengende kyststi i hele kommunen.
… Kommunen er en aktiv tilrettelegger for friluftsliv i strand- sonen. Langs deler av strandsonen er det opparbeidet kyststi. Det er et mål om å utvikle denne til en sammen- hengende kyststi gjennom hele kommunen. Kyststien gir hele befolkningen tilgang til strandsonen, med alt det fører med seg av friluftsmuligheter og forbedret folkehelse.
… Der temakartet viser en manglende forbindelse for kyststien, skal dette forstås som en intensjon om kyststi gjennom området. Endelig trasé fastsettes gjennom detaljregulering eller planlegging i kommunal regi.

Kommunens arealplan – søk på «kyststi»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *